آغاز به نام حق

سال‌هاست که قصد دارم نوشتن را شروع کنم و امروز فرصتی دست داد تا به این مهم دست پیدا کنم. ممکن است با هر چه در این سایت نوشته شده موافق نباشم چون معتقدم همه چیز نسبی است و خطا برای همه ممکن است اما سعی می‌کنم تا با توسعه فردی هر روز به جلو گام بردارم و نوشته‌های بهتری را برای خوانندگان رقم بزنم